فراموشى ام آرزوست

پياده روى را از سر گرفتم، از شنبه اى كه اميد بسته ام و شمايلِ شنبه ى شكم گنده را پيش رويم ندارد.

دويدم، بله بدن حافظه دارد و بعد از سه چهار ماه دويدن چندان سخت نبود، اما حافظه مغز از بدن قوى تر است، چنانكه نتوانى در ميانه ى راه دسته ى كوچكى رزمارى بچينى و ببويى. بله حافظه مغز جزئيات زيادى را در خود حفظ مى كند، بدبختانه!

/ 0 نظر / 187 بازدید