Love you from the moon and back

پنجشنبه ام با آغوش دخترک شروع شد. از تخت که بیرون آمدم جد کردم وقتی با دخترکان هستم فقط و فقط دل به انها بدهم نه تحلیل درس ها و مشکلات در ذهنم. 

بوی املت محصول مشترک من و دخترک در آشپزخانه پیچیده و دخترک می پرسد " مامان چقدر من رو دوست داری؟ نامتنهای!"

به عشقی که روزی دانه ی کوچکی در قلبم جوانه زد فکر می کنم و حدی که امروز نمی دانم به کجا می رسد! 

/ 1 نظر / 54 بازدید
صالح

به اندازه یک رفت و برگشت به ماه [گل]