مام وطن

اولين سياره داغ بود، دومي سرد، سومي پر از آب ، بعدي يك سياره خشك و خاكي؛ سفينه به سياره اي رسيد كه سبز بود، پر از درخت، خاك و حيوان. پر از هوا بود و آب. پر از آدم بود؛ آدمهايي كه بعضي افسانه ي آب و هوا را داشتند. آنجا زمين بود!


/ 0 نظر / 229 بازدید