بانو جان!

اثرات سروتونين هميشگي نيست. كم كم از رگها و روحم خارج مي شود و هزارفكر باز غمبار در سرم پرواز مي كند. آشپزخانه اما گويي شادي بخش است، وقتي بوي قيمه ات در آن موج مي زند و خواننده مي خواند" فرفري موي غزل خوان مني"

/ 0 نظر / 57 بازدید